Rådets afgørelse (EU) 2019/1748 af 7. oktober 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Underudvalget vedrørende Sundheds- og Plantesundhedsforvaltning, som er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, for så vidt angår ændringen af bilag V til nævnte aftales kapitel 4