Förenade målen C-576/19 P: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 29 oktober 2020 – Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc./Europeiska läkemedelsmyndigheten (Överklagande – Tillgång till handlingar som finns hos unionens institutioner, organ eller byråer – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Artikel 4.2 andra strecksatsen – Undantag avseende skyddet för rättsliga förfaranden – Artikel 4.2 första strecksatsen – Undantag avseende skyddet för affärsintressen – Handlingar som ingetts i samband med en ansökan om godkännande för försäljning av ett humanläkemedel – Beslut att bevilja en tredje part tillgång till handlingar)