Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/760 оd 13. svibnja 2019. o odobravanju stavljanja na tržište biomase kvasca Yarrowia lipolytica kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (Tekst značajan za EGP.)