Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/396 оd 4. ožujka 2020. o predloženoj građanskoj inicijativi pod nazivom „Birači bez granica, puna politička prava za građane EU-a” (priopćeno pod dokumenta C(2020) 1298) (Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)