Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/500 оd 6. travnja 2020. o odobravanju stavljanja na tržište djelomično odmašćenih prahova od sjemenki biljke chia (Salvia hispanica) kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (Tekst značajan za EGP)