Věc T-732/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. března 2020 – Valencia Club de Fútbol v. Komise („Státní podpory – Státní podpory poskytnuté Španělskem ve prospěch některých profesionálních fotbalových klubů – Záruka – Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem – Výhoda – Podnik v obtížích – Kritérium soukromého investora – Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích – Výše podpory – Příjemce podpory – Zásada zákazu diskriminace – Povinnost uvést odůvodnění“)