Υπόθεση C-27/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 11 Ιανουαρίου 2019 το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 8 Νοεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-874/16, RA κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου