Aanbeveling (EU) 2020/775 van de Commissie van 5 juni 2020 over de belangrijkste aspecten van billijke compensatie en andere belangrijke aspecten van de technische, juridische en financiële regelingen tussen de lidstaten voor de toepassing van het assistentiemechanisme uit hoofde van artikel 15 van Verordening (EU) 2019/941 van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 3572)