Preporuka Komisije (EU) 2020/775 оd 5. lipnja 2020. o ključnim elementima pravične naknade i drugim ključnim elementima koje treba uključiti u tehničke, pravne i financijske aranžmane među državama članicama radi primjene mehanizma pomoći na temelju članka 15. Uredbe (EU) 2019/941 Europskog parlamenta i Vijeća o pripravnosti na rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 3572)