Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/27 оd 7. siječnja 2021. o zahtjevu za registraciju europske građanske inicijative pod nazivom „Inicijativa civilnog društva za zabranu masovnog biometrijskog nadzora” (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 32) (Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)