Решение за изпълнение (ЕС) 2021/27 на Комисията от 7 януари 2021 година относно искането за регистрация на европейската гражданска инициатива под наслов „Инициатива на гражданското общество за забрана на практиките на масово биометрично наблюдение“ (нотифицирано под номер С(2021) 32) (само текстът на английски език е автентичен)