Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Proširenoj komisiji Eurocontrola u pogledu načela za utvrđivanje troškovne osnovice rutnih naknada i izračuna jedinične cijene te uvjeta za primjenu sustava rutnih naknada i uvjeta plaćanja