Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1559 оd 26. listopada 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane (Tekst značajan za EGP)