Provedbena direktiva Komisije 2014/83/EU оd 25. lipnja 2014. o izmjeni priloga I., II., III., IV. i V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice