Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/519 оd 24. ožujka 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1375 u pogledu pretraživanja na trihinelu kod kopitara te u pogledu izuzeća Ujedinjene Kraljevine od pretraživanja na trihinelu kod domaćih svinja (Tekst značajan za EGP)