Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Сигурно внедряване на 5G в ЕС — прилагане на инструментариума на ЕС“ (COM(2020) 50 final)