Mål C-384/18: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 februari 2020 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott – Artikel 49 FEUF – Tjänster på den inre marknaden – Direktiv 2006/123/EG – Artikel 25.1 och 25.2 – Begränsning av bokförares möjlighet att erbjuda tjänster på flera olika områden parallellt)