Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 194, 14 Αύγουστος 2002