Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9766 — APG / CalSTRS / Munich RE / Astoria I & II) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 104/04