Mål C-615/19 P: Överklagande ingett den 16 augusti 2019 av John Dalli av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 6 juni 2019 i mål T-399/17, Dalli mot kommissionen