Υπόθεση C-525/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ισπανία) στις 9 Ιουλίου 2019 – GF κατά Subdelegación del Gobierno en Toledo