Υπόθεση C-18/21: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 12 Ιανουαρίου 2021 — Uniqa Versicherungen AG κατά VU