2003/173/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2003, σχετικά με προστατευτικά μέτρα που αφορούν ύπαρξη ισχυρής υποψίας γρίπης των ορνίθων στο Βέλγιο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 828]