2013/195/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2013 , kterým se vymezují praktické postupy, jednotné formáty a metodika ve vztahu k registru rádiového spektra zavedenému rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (oznámeno pod číslem C(2013) 2235) Text s významem pro EHP