Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10197 — CSS/Visana/Zur Rose/medi24/WELL JV) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 140/03