Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8635 — Sojitz/KEPCO/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )