Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 788/2014 z  18. júla 2014 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na ukladanie pokút a pravidelných sankcií a odnímanie uznania organizáciám vykonávajúcim inšpekcie a prehliadky lodí podľa článkov 6 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ( Ú. v. EÚ L 214, 19.7.2014 )