Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 788/2014, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2014 , sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä sekä alusten tarkastamis- ja katsastamislaitosten hyväksynnän peruuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 ja 7 artiklan mukaisesti koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ( EUVL L 214, 19.7.2014 )