Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 788/2014 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2014 , σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών και για την ανάκληση της αναγνώρισης οργανισμών επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( ΕΕ L 214 της 19.7.2014 )