Az 5. cikk (2) bekezdése szerint benyújtandó információk – Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) létrehozása (Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK határozata (HL L 210., 2006.7.31., 19. o.))