Informace požadované podle čl. 5 odst. 2 – Zřízení Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19))