Информация съгласно член 5, параграф 2 — Създаване на Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19)