Επικαιροποίηση των ποσών αναφοράς για τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)