Provedbena odluka Komisije оd 7. veljače 2019. o objavi u Službenom listu Europske unije zahtjeva za izmjenu specifikacije proizvoda za naziv u sektoru vina iz članka 105. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Barbera d’Asti (ZOI))