Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 374, 2006m