Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9205 — IBM/Red Hat) (Текст от значение за ЕИП.)