Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1143 оd 10. kolovoza 2018. o izmjeni odluka 92/260/EEZ i 93/197/EEZ u pogledu testiranja na virusni arteritis kopitara (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 5071) (Tekst značajan za EGP.)