Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1143 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2018, για την τροποποίηση των αποφάσεων 92/260/ΕΟΚ και 93/197/ΕΟΚ όσον αφορά την ιογενή αρτηρίτιδα των ιπποειδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 5071] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)