Mål C-589/18 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 19 december 2019 – Furukawa Electric Co. Ltd mot Europeiska kommissionen, Viscas Corp. (Överklagande – Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Europeiska marknaden för underjords- och undervattenskraftkablar – Böter – 2006 års riktlinjer för beräkning av böter – Fastställande av försäljningsvärdet – Likabehandlingsprincipen)