Věc C-589/18 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 19. prosince 2019 – Furukawa Electric Co. Ltd v. Evropská komise, Viscas Corp. („Kasační opravný prostředek – Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Evropský trh s podzemními a podmořskými elektrickými kabely – Rozdělení trhu v rámci projektů – Pokuty – Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 – Stanovení hodnoty tržeb – Zásada rovného zacházení“)