Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 juni 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien (14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))