spojené veci C-140/19, C-141/19 a C-492/19 až C-494/19: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 19. decembra 2019 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Landesverwaltungsgericht Steiermark – Rakúsko) – EX EX (C-140/19 a C-141/19), OK (C-492/19), PL (C-493/19), QM (C-494/19)/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 a článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov – Článok 56 ZFEÚ – Smernica 2014/67/EÚ – Články 9 a 20 – Prihlásenie pracovníkov – Uchovávanie mzdových dokladov – Sankcie – Proporcionalita – Pokuty vo vopred stanovenej minimálnej výške – Kumulácia – Neexistencia maximálneho obmedzenia – Súdne trovy – Zjavná neprípustnosť)