1999/178/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 1999 για τη θέσπιση των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 339] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)