Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2017 година — Коригиращ бюджет № 2