Υπόθεση C-682/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Vestre Landsret (Δανία) στις 30 Δεκεμβρίου 2016 — BEI ApS κατά Skatteministeriet