Sag C-558/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Łodzi (Polen) den 3. september 2018 — Miasto Łowicz mod Skarbowi Państwa — Wojewodzie Łódzkiemu