Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/43 оd 17. siječnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 radi klasifikacije tvari ciklezonid u pogledu najveće dopuštene količine rezidua (Tekst značajan za EGP)