Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1256 оd 7. rujna 2020. o izmjeni Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/659 u pogledu ulaska u Uniju živih kopitara te sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara iz Malezije (Tekst značajan za EGP)