Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen (C4-0467/98 00/0464(COD)) (Medebeslissingsprocedure: derde lezing)