Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko)